Så funkar Mosquito Magnet

Njut av din trädgård och sköna grillkvällar utan objudna gäster. Mosquito Magnet är myggfällan som lockar till sig och fångar så mycket mygg och knott att deras fortplantningscykel bryts ner. Med Mosquito Magnet kan du effektivt skydda dig och din familj, alla dagar i veckan, dygnet runt.

Illustration av Mosquito Magnet som lockar, fångar och dödar myggen.

1. Lockar

Dygnet runt omvandlar Mosquito Magnet gasol till uppvärmd koldioxid som blandas med det i naturen vanligt förekommande medlet Octenol. Resultatet som fällan andas ut tror mygg och knott är mänsklig utandningsluft.

2. Fångar

Myggorna närmar sig källan i tron att de hittat ett mänskligt byte. Väl i närheten av Mosquito Magnet sugs de effektivt in i en nätpåse med hjälp av en unik och patenterad vakuumteknik vid namn Counterflow.

3. Dödar

Eftersom Mosquito Magnet så effektivt reducerar antalet mygg, bryts deras fortplantningscykel snabbt ner. Märkbart resultat kommer redan efter några dagar och efter några veckor har fällan reducerat det lokala mygg- och knottbeståndet dramatiskt. Vid kontinuerlig användning kvarstår resultatet för resten av säsongen.

Var ställer jag min Mosquito Magnet?

När det gäller placeringen av din myggfälla finns det ett antal parametrar man ska ta hänsyn till för att uppnå bästa resultatet:

  1. Identifiera var myggorna/knotten förökar sig.
  2. Placera maskinen nära området där de förökar sig samt en bit ifrån där människor befinner sig.
  3. Placera maskinen i riktning med vinden mot myggornas kläckningsområde.
  4. Placera maskinen på ett öppet område.
  5. Placera helst maskinen i skugga.

Maskinen är avsedd att kunna användas under alla normala omständigheter. Detta inkluderar regn och sprinklers. Se bara till att inte spruta vatten från vattenspridare, eller med en slang, direkt underifrån och på maskinen. Detta kan skada maskinen.

Läs mer om placering av Mosquito Magnet på vår supportsida.

Vilka sorters mygg fångas upp av maskinen?

Myggfällan är konstruerad för att locka och fånga myggor och knott och suget är anpassat för deras vikt. Maskinen attraherar även andra blodsugande insekter såsom bla hästflugor och bromsar, men det har visat sig att även sådana fångas i mindre mängder då suget är för svagt och de hinner fly undan.

Säkerhetsinformation Octenol

Innehåll: 1-Okten-3-ol

Skadligt vid förtäring. Skadligt vid inandning. Irriterar huden. Orsakar allvarlig ögonirritation. Mycket giftig för vattenlevande organismer.

Förvaras oåtkomligt för barn. Läs etiketten före användning. Tvätta händer grundligt efter användning. Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. Innehållet/behållaren lämnas till godkänd avfallshanterare i enlighet med lokala/regionala/nationella bestämmelser.

Användningsområde: Medel för insekter.  Får endast användas i därtill avsedd apparatur. All annan användning är otillåten om den inte särskilt tillåtits. Läs medföljande anvisningar.

Farosymboler för Mosquito Magnet

Svensk distributör:
Acreto AB, Norra Ågatan 10, 416 64 Göteborg, Sverige.
Kundkontakt: www.acreto.se eller +46(0)31 3000500.

Häng med i kampen mot
#myggjävlar